Động từ bất quy tắc - Awake

Nghĩa:
Dạng động từ:
Present simple: awake /əˈweɪk/
Past simple: awoke /əˈwoʊk/
Past participle: awoken /əˈwoʊkən/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc