Động từ bất quy tắc - Be

Nghĩa:
có; tồn tại
Dạng động từ:
Present simple: be /bi/
Past simple: was /wəz/
Past simple: were /wər/
Past participle: been /bɪn/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc