Động từ bất quy tắc - Bear

Nghĩa:
chịu đựng
Dạng động từ:
Present simple: bear /beər/
Past simple: bore /bɔːr/
Past participle: borne /bɔːrn/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc