Động từ bất quy tắc - Beat

Nghĩa:
Dạng động từ:
Present simple: beat /biːt/
Past simple: beat /biːt/
Past participle: beaten /ˈbiːtn/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc