Động từ bất quy tắc - Become

Nghĩa:
trở nên, trở thành
Dạng động từ:
Present simple: become /bɪˈkʌm/
Past simple: became /bɪˈkeɪm/
Past participle: become /bɪˈkʌm/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc