Động từ bất quy tắc - Begin

Nghĩa:
bắt đầu
Dạng động từ:
Present simple: begin /bɪˈɡɪn/
Past simple: began /bɪˈɡæn/
Past participle: begun /bɪˈɡʌn/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc