Động từ bất quy tắc - Bend

Nghĩa:
Dạng động từ:
Present simple: bend /bend/
Past simple: bent /bent/
Past participle: bent /bent/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc