Động từ bất quy tắc - Bet

Nghĩa:
Dạng động từ:
Present simple: bet /bet/
Past simple: bet /bet/
Past participle: bet /bet/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc