Động từ bất quy tắc - Bid

Nghĩa:
bỏ thầu
Dạng động từ:
Present simple: bid /bɪd/
Past simple: bid /bɪd/
Past participle: bid /bɪd/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc