Động từ bất quy tắc - Bind

Nghĩa:
Dạng động từ:
Present simple: bind /baɪnd/
Past simple: bound /baʊnd/
Past participle: bound /baʊnd/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc