Động từ bất quy tắc - Bite

Nghĩa:
cắn
Dạng động từ:
Present simple: bite /baɪt/
Past simple: bit /bɪt/
Past participle: bitten /ˈbɪtn/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc