Động từ bất quy tắc - Bleed

Nghĩa:
chảy máu
Dạng động từ:
Present simple: bleed /bliːd/
Past simple: bled /bled/
Past participle: bled /bled/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc