Động từ bất quy tắc - Blow

Nghĩa:
thổi
Dạng động từ:
Present simple: blow /bləʊ/
Past simple: blew /bluː/
Past participle: blown /bloʊn/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc