Động từ bất quy tắc - Break

Nghĩa:
bị vỡ/gãy/đứt; làm vỡ/gãy/đứt
Dạng động từ:
Present simple: break /breɪk/
Past simple: broke /broʊk/
Past participle: broken /ˈbroʊkən/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc