Động từ bất quy tắc - Breed

Nghĩa:
Dạng động từ:
Present simple: breed /briːd/
Past simple: bred /bred/
Past participle: bred /bred/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc