Động từ bất quy tắc - Bring

Nghĩa:
đem, mang, đưa
Dạng động từ:
Present simple: bring /brɪŋ/
Past simple: brought /brɔːt/
Past participle: brought /brɔːt/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc