Động từ bất quy tắc - Broadcast

Nghĩa:
Dạng động từ:
Present simple: broadcast /ˈbrɔːdkæst/
Past simple: broadcast /ˈbrɔːdkæst/
Past participle: broadcast /ˈbrɔːdkæst/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc