Động từ bất quy tắc - Build

Nghĩa:
xây, xây dựng
Dạng động từ:
Present simple: build /bɪld/
Past simple: built /bɪlt/
Past participle: built /bɪlt/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc