Động từ bất quy tắc - Buy

Nghĩa:
mua
Dạng động từ:
Present simple: buy /baɪ/
Past simple: bought /bɔːt/
Past participle: bought /bɔːt/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc