Động từ bất quy tắc - Cast

Nghĩa:
Dạng động từ:
Present simple: cast /kæst/
Past simple: cast /kæst/
Past participle: cast /kæst/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc