Động từ bất quy tắc - Catch

Nghĩa:
bắt lấy, chộp lấy
Dạng động từ:
Present simple: catch /kætʃ/
Past simple: caught /kɔːt/
Past participle: caught /kɔːt/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc