Động từ bất quy tắc - Choose

Nghĩa:
lựa chọn
Dạng động từ:
Present simple: choose /tʃuːz/
Past simple: chose /tʃoʊz/
Past participle: chosen /ˈtʃoʊzn/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc