Động từ bất quy tắc - Cling

Nghĩa:
Dạng động từ:
Present simple: cling /klɪŋ/
Past simple: clung /klʌŋ/
Past participle: clung /klʌŋ/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc