Động từ bất quy tắc - Come

Nghĩa:
đến
Dạng động từ:
Present simple: come /kʌm/
Past simple: came /keɪm/
Past participle: come /kʌm/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc