Động từ bất quy tắc - Cost

Nghĩa:
(có thể mua được với) giá, tốn
Dạng động từ:
Present simple: cost /kɒst/
Past simple: cost /kɔːst/
Past participle: cost /kɔːst/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc