Động từ bất quy tắc - Creep

Nghĩa:
Dạng động từ:
Present simple: creep /kriːp/
Past simple: crept /krept/
Past participle: crept /krept/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc