Động từ bất quy tắc - Cut

Nghĩa:
cắt, chặt, xẻ
Dạng động từ:
Present simple: cut /kʌt/
Past simple: cut /kʌt/
Past participle: cut /kʌt/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc