Động từ bất quy tắc - Deal

Nghĩa:
Dạng động từ:
Present simple: deal /diːl/
Past simple: dealt /delt/
Past participle: dealt /delt/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc