Động từ bất quy tắc - Dig

Nghĩa:
đào
Dạng động từ:
Present simple: dig /dɪɡ/
Past simple: dug /dʌɡ/
Past participle: dug /dʌɡ/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc