Động từ bất quy tắc - Do

Nghĩa:
làm
Dạng động từ:
Present simple: do /duː/
Past simple: did /dɪd/
Past participle: did /dɪd/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc