Động từ bất quy tắc - Draw

Nghĩa:
vẽ
Dạng động từ:
Present simple: draw /drɔː/
Past simple: drew /druː/
Past participle: drawn /drɔːn/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc