Động từ bất quy tắc - Dream

Nghĩa:
Dạng động từ:
Present simple: dream /driːm/
Past simple: dreamed /driːmd/
Past simple: dreamt /dremt/
Past participle: dreamed /driːmd/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc