Động từ bất quy tắc - Drink

Nghĩa:
uống
Dạng động từ:
Present simple: drink /drɪŋk/
Past simple: drank /dræŋk/
Past participle: drunk /drʌŋk/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc