Động từ bất quy tắc - Drive

Nghĩa:
lái (xe)
Dạng động từ:
Present simple: drive /draɪv/
Past simple: drove /droʊv/
Past participle: driven /ˈdrɪvn/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc