Động từ bất quy tắc - Eat

Nghĩa:
ăn
Dạng động từ:
Present simple: eat /iːt/
Past simple: ate /eɪt/
Past participle: eaten /ˈiːtn/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc