Động từ bất quy tắc - Fall

Nghĩa:
rơi, rớt
Dạng động từ:
Present simple: fall /fɔːl/
Past simple: fell /fel/
Past participle: fallen /ˈfɔːlən/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc