Động từ bất quy tắc - Feed

Nghĩa:
cho người/loài vật ăn
Dạng động từ:
Present simple: feed /fiːd/
Past simple: fed /fed/
Past participle: fed /fed/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc