Động từ bất quy tắc - Feel

Nghĩa:
cảm thấy
Dạng động từ:
Present simple: feel /fiːl/
Past simple: felt /felt/
Past participle: felt /felt/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc