Động từ bất quy tắc - Fight

Nghĩa:
đấu tranh, chiến đấu
Dạng động từ:
Present simple: fight /faɪt/
Past simple: fought /fɔːt/
Past participle: fought /fɔːt/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc