Động từ bất quy tắc - Find

Nghĩa:
tìm thấy
Dạng động từ:
Present simple: find /faɪnd/
Past simple: found /faʊnd/
Past participle: found /faʊnd/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc