Động từ bất quy tắc - Flee

Nghĩa:
Dạng động từ:
Present simple: flee /fliː/
Past simple: fled /fled/
Past participle: fled /fled/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc