Động từ bất quy tắc - Fling

Nghĩa:
Dạng động từ:
Present simple: fling /flɪŋ/
Past simple: flung /flʌŋ/
Past participle: flung /flʌŋ/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc