Động từ bất quy tắc - Fly

Nghĩa:
bay
Dạng động từ:
Present simple: fly /flaɪ/
Past simple: flew /fluː/
Past participle: flown /floʊn/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc