Động từ bất quy tắc - Forbid

Nghĩa:
cấm
Dạng động từ:
Present simple: forbid /fəˈbɪd/
Past simple: forbade /fərˈbæd/
Past participle: forbidden /fərˈbɪdn/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc