Động từ bất quy tắc - Forget

Nghĩa:
quên
Dạng động từ:
Present simple: forget /fərˈɡet/
Past simple: forgot /fərˈɡɑːt/
Past participle: forgotten /fərˈɡɑːtn/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc