Động từ bất quy tắc - Freeze

Nghĩa:
(làm) đóng băng, đông lại
Dạng động từ:
Present simple: freeze /friːz/
Past simple: froze /froʊz/
Past participle: frozen /ˈfroʊzn/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc