Động từ bất quy tắc - Get

Nghĩa:
nhận, nhận được
Dạng động từ:
Present simple: get /ɡet/
Past simple: got /ɡɑːt/
Past participle: got /ɡɑːt/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc