Động từ bất quy tắc - Give

Nghĩa:
đưa, cho, tặng
Dạng động từ:
Present simple: give /ɡɪv/
Past simple: gave /ɡeɪv/
Past participle: given /ˈɡɪvn/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc