Động từ bất quy tắc - Go

Nghĩa:
đi, di chuyển
Dạng động từ:
Present simple: go /ɡəʊ/
Past simple: went /went/
Past participle: gone /ɡɔːn/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc