Động từ bất quy tắc - Grind

Nghĩa:
xay nhỏ
Dạng động từ:
Present simple: grind /ɡraɪnd/
Past simple: ground /ɡraʊnd/
Past participle: ground /ɡraʊnd/


Quay trở về trang Danh sách động từ bất quy tắc